...ɯousʇǝɹs ɐɹǝ ɹǝɐן, ɐup bɥosʇs ɐɹǝ ɹǝɐן ʇoo. ʇɥǝʎ ןıʌǝ ıusıpǝ ns, ɐup soɯǝʇıɯǝs, ʇɥǝʎ ʍıu.


14th July 2012

Photo with 43 notes

Tagged: deathdeadKutna Horabonesskulls

12th March 2012

Photo with 7 notes

Kutna Hora

Kutna Hora

Tagged: Kutna Hora

11th March 2012

Photoset with 5 notes

Kutna Hora

Tagged: Kutna HoraKostnice